1- وارد پروفایل خود شوید.

0

2- در این قسمت کلیک کنید.

7

3- در این قسمت سوابق خرید و آدرس های که استفاده نموده اید را میتوانید مشاهده و تغییر دهید.